Sigma™

ระบบชั้นวางสินค้าแบบถอดประกอบได้ สามารถ ช่วยเพิ่มผลกำไร และเติบโตอย่างยั่งยื่น ด้วยการ ช่วยแสดงความสดของผักผลไม้ และลดการ เหี่ยวเฉาของสินค้า

System:Sigma
Std. Colour:Alu
Std. Width:1250 mm
Std. Depth:525-820 mm

Contact Form